Miljöövervakning

Fångsten av flyttande fåglar vid Ottenby har sedan lång tid tillbaka ingått som en del i Naturvårdsverkets program för miljöövervakning. Målet med arbetet är att spåra förändringar i fågelpopulationernas storlekar. Långa tidsserier är ovärderliga i detta sammanhang, och Ottenbys obrutna fångstserie (som sträcker sig tillbaka till 1940-talet) är sannolikt den längsta i sitt slag i världen.

 

Genom att fånga fåglar på samma plats och under samma betingelser år efter år (s.k. standardiserad fångst) erhålls fångstsummor som kan jämföras mellan åren. Ottenby fågelstation arbetar med standardiserad fångst och fångstträdgården har skötts enligt ett givet mönster sedan 1972.

 

Bland våra häckfåglar finns arter som minskar, ökar, ligger på ungefär samma nivå varje år eller fluktuerar i antal mellan olika år. Hela tiden sker stora eller små förskjutningar av fågelarternas utbredningsområden och tätheter till följd av förändringar i dess livsmiljö. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker, t.ex. cykler i födounderlaget, men många gånger orsakas förändringarna av mänskliga aktiviteter, bl.a jord- och skogsbruk. Klimatförändringar är en kraftigt drivande faktor i sammanhanget och Ottenbys material utnyttjas numer i allt högre grad för klimatrelaterade analyser.

 

Fågelstationen sammanställer årligen en rappport till Naturvårdsverket. Den senaste av dessa hittas här:

 

Årsrapport – Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby 2020 (PDF 15,7 MB)

Dokument – Rutiner för fångst och ringmärkning vid Ottenby fågelstation (PDF 2,3 MB)